วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 6 การเรียนทางบล๊อก

การเรียนรู้การสร้างบล็อกและการใช้งานทางบล็อกมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าได้นำไปใช้ประโยชน์เป็นสื่อคอมพิวเตอร์ทำให้นักเรียนได้ฝึกการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว เป็นที่น่าสนใจ ช่วยให้นักเรียน เรียนรู้ข้อมูลที่ครูจัดเตรียมไว้ในบล็อกอย่างสนุกสนาน ข้าพเจ้าได้จัดหาความรู้ทางคณิตศาสตร์และข้อสอบ รวมทั้งความรู้รอบตัวในชีวิตประจำวันไว้ในบล็อก เพื่อให้นักเรียนมาเปิดศึกษาหาความรู้อย่างสร้างสรรค์ ข้าพเจ้าและนักเรียนมีความสุขกับการเรียนวิชานี้มาก
มีข้อดี
1. ไม่สิ้นเปลืองเงินทอง ซึ่งช่วยลดเวลาที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวของเราได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังไม่มีค่าใช้จ่ายในการเช้าพื้นที่บนอินเทอร์เน็ตอีกด้วย
2. เป็นสื่อที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกของผู้เขียนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เพื่อเสนอให้ผู้คนสาธารณะได้รับรู้
3.เป็น เครื่องมือช่วยในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวขององค์กร เป็นต้น
4.เป็นแหล่งความรู้ใหม่ๆ ที่ถูกต้องและชัดเจน จากผู้นั้น เนื่องจากผู้เขียน บล็อก มักจะเขียนถึงเรื่องที่ตัวเองถนัด ชอบ และมีมีความรู้เฉพาะด้านๆความรู้ลึกในเรื่องนั้นๆ การค้นหาข้อมูลเฉพาะด้านใน บล็อก ต่างๆ จึงทำให้เราค้นพบความรู้ และผู้มีความรู้ความชำนาญในด้านต่าง ๆ ได้รวดเร็วขึ้น
5.ทำให้ทันต่อ เหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน เพราะข่าวสารความรู้ มาจากผู้คนมากมาย(ทั่วโลก) และมักจะเปลี่ยนแปลงได้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันเสมอ
6. เจ้าของบล็อกมีอิสระที่จะนำเสนอ อะไรก็ได้ ที่ไม่ไปก้าวล่วงบุคคลอื่น ที่ไม่ผิดกติกาของผู้ให้บริการบล็อกที่เราทำอยู่ ที่ไม่ผิดกฎหมายและศีลธรรม ประเพณีที่ดีงาม
7. เปิดโอกาสให้บล็อกเกอร์ได้รับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้โดยอิสระ จะรับไว้ จะไม่อ่าน จะตอบ จะลบ ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของเจ้าของบล็อก
8.ผู้ที่สร้างบล็อกสามารถ ปรับแต่งบล็อกให้เป็นรูปแบบที่ตนต้องการได้โดยไม่ต้องมีความรู้ในเรื่องภาษาคำสั่งของโปรแกรมมากมาย
9. มีโอกาสพอเจอเพื่อนใหม่ สามารถสร้างเครือข่าย ชุมชนสัมพันธ์ระหว่างบล็อกเกอร์ที่มีความคิด ความสนใจ ความรู้สึก ร่วมกันได้
ข้อเสียของการทำบล็อก
1.เจ้าของบล็อกมีอิสระในการนำเสนอบทความ โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบจากใครก่อน อาจโพสต์เรื่องที่ไม่เหมาะสมได้ ซึ่งเจ้าของบล็อก ต้องมีกติกาให้ตัวเอง หรือใช้จริยธรรมของแต่บุคคล ความมีเหตุมีผล ความระมัดระวัง รอบคอบในการโพสต์ข้อความต่างๆ
2. เนื้อหาที่อยู่ในบล็อก หากไม่ใช่ผลงานวิจัย หรือ วิทยานิพนธ์ ก็อาจมีความน่าเชื่อถือน้อย หากเกิดความผิดพลาดใดๆ ผู้ที่นำข้อมูลไปใช้อ้างอิง อาจประสบปัญหาได้
3. เป็นการเปิดโอกาสให้พวกที่ไม่หวังดี เข้ามาเปิดบล็อก ก่อกวน

กิจกรรมที่ 5 ภาพถ่ายการศึกษาดูงาน

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่5 ประสบการณ์การศึกษาดูงาน

1. ขั้นตอนในการศึกษาดูงาน มีดังนี้
1.1 เขียนโครงการ ตั้งงบประมาณในการไปศึกษาดูงาน
1.2 ขออนุมัติโครงการกับสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราชเพื่อไปศึกษาดูงาน
1.3 นำหนังสือขอศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศเสนอกับ ผู้อำนวยการโรงเรียนและทำหนังสือไปยัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4 เพื่อขออนุญาตต่อ สพฐ.
1.4 รอคำสั่งอนุญาตของ สพฐ. เพื่อไปศึกษาดูงานยังต่างประเทศ
1.5 ออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 24 – 28 มกราคม 2554
2. บรรยากาศสิ่งที่ได้ พบเห็นนำมาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนหรือการบริหาร
วันที่จันทร์ที่ 24 มกราคม 2554
ออกเดินทางจาก ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช เวลา 04.00 น. มุ่งหน้าสู่ด่านสะเดา จ.สงขลา เมื่อถึงด่านดำเนินการประทับตราหนังสือเดินทาง ที่ด่านชายแดนไทยเข้าสู่ด่านจังโหลน ประเทศมาเลเซีย และเดินทางเข้าสู่สถานที่ศึกษาดูงานแห่งแรก คือ Sekolah Kebangsaan Kodiag school ได้ดูระบบการจัดการเรียนการสอน เป็นโรงเรียนเอกชนที่มีขนาดใหญ่มีความพร้อมและมีนักเรียนจำนวนมาก ข้าพเจ้าได้ไปดูบรรยากาศการสอนในชั้นเรียนที่มีภาษาในการสอนเป็นภาษามาเลเซีย ได้เห็นสิ่งแปลกใหม่ มีการแสดงสามารถนำมาใช้กับการเรียนดนตรีในห้องเรียนได้
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2554
สถานที่ศึกษาดูงานได้แก่ ป้อมปืน ชมพระราชวังของประเทศมาเลเซีย ชมอนุสาวรีย์ทหารอาสา ชมเสาธงที่สูงที่สุดในโลก ชมตึกแฝด แวะร้านช็อคโกแลตเพื่อให้ทุกคนซื้อของฝาก ออกเดินทางสู่เก็นติ้งเมืองมหานครบนภูเขา บริเวณสถานีขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ก็พบกับหมอกหนา อากาศเริ่มเย็น ฝนกำลังจะตก ไฟฟ้า พบกับบรรยากาศน่าตื่นเต้นเนื่องจากความสูงมากๆ ระหว่างที่กระเช้าขึ้นสู่เขา ดินแดนมหานครบนภูเขาสูง ทุกคนก็ตื่นตาตื่นใจ กับสิ่งที่ได้พบได้เห็น มันช่างเป็นสิ่งที่อัศจรรย์จริงๆ แสดงถึงความสามารถของมนุษย์ที่คิดสร้างมหานครแห่งนี้ สามารถนำประสบการณ์ความตื่นเต้นมาเล่าให้นักเรียนฟังได้ จากนั้นก็เข้าสู่ที่พัก โรงแรม First World รับประทานอาหารค่ำ มีอาหารให้เลือกมากมาย
วันพุธ ที่ 26 มกราคม 2554
เดินทางกลับโดยต้องลงด้วยรถบัสของเก็นติ้ง จากนั้นก็เดินทางมุ่งสู่สิงคโปร์ แต่ระหว่างทางก็แวะร้านดิวตี้ฟรี ร้านขนม นาฬิกา น้ำหอม และของฝาก ชมตึกรัฐสภา มัสยิดสีชมพู รับประทานอาหารค่ำ จากนั้นเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่ยโฮบารูเมืองชายแดนติดกับประเทศสิงคโปร์ ถึงด่านแจ้งหนังสือเดินทางออกจากมาเลเซียเพื่อเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์ที่ด่านวู๊ดแลนด์
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2554
เดินทางไปชม สิงโตพ่นน้ำ สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ เกาะเซ็นโตซ่า (Sentosa) ซึ่งเป็นเกาะที่สร้างขึ้นตามความคิดฝัน ชมยูนิเวอร์เซล ชมภาพยนตร์ 4 มิติ ( ตื่นเต้นมากๆ)นั่งรถไฟฟ้า ชมบรรยากาศรอบเกาะเซนโตซา รับประทานอาหารเย็น ชมน้ำพุเต้นระบำ Song of the sea ล่องเรือชมอ่าวสิงคโปร์ ออกจากสิงคโปร์กลับสู่ประเทศมาเลเซีย เข้าพักโรงแรม Selasa ซึ่งเป็นโรงแรมอยู่ชายแดนมาเลเซีย
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554
ซื้อของฝาก และเดินทางสู่ประเทศไทย รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย และเดินทางต่อถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เวลา 24.00 น.