วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 4 ระบบข้อมูลโรงเรียนวัดเขาขุนพนม

๑. บริบทสถานศึกษา
๑. ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนวัดเขาขุนพนม ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านเกาะ
อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ ๘๐๓๒๐
โทรศัพท์ ๐๗๕ - ๓๓๘๔๒๔ โทรสาร ๐๗๕ - ๓๓๘๔๒๔
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔
๒. ข้อมูลด้านการบริหาร
ผู้บริหาร นายสมวงค์ คิดใจเดียว
รองผู้บริหาร ชื่อ นายวินิต แสงหิรัญ
ประวัติโดยย่อ คำขวัญ และวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา
“ เรียนรู้ทันสมัย ใฝ่คุณธรรม กิจกรรมเด่น เน้นสัมพันธ์ชุมชน สนใจสิ่งแวดล้อม ”
๓. โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน
โอกาส
โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชน ซึ่งเป็นชุมชนกึ่งเมือง การคมนาคมสะดวก บุคลากรในสถานศึกษามีความรอบรู้ มีศักยภาพ ชุมชนให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษา ร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาเป็นอย่างดี มีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหลากหลาย ทั้งแหล่งท้องถิ่นที่เป็นธรรมชาติและจัดสร้างขึ้นในสถานศึกษา นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) เป็นอย่างดี
ข้อจำกัด/อุปสรรค
บุคลากรในชุมชนได้รับการศึกษาน้อย ประกอบอาชีพรับจ้างและทำการเกษตรกรรม ซึ่งมีรายได้ไม่แน่นอน มีการเล่นการพนันในชุมชน ครอบครัวที่เล่นการพนันส่วนใหญ่เป็นครอบครัวที่แตกแยก มีการหย่าร้าง บุตรหลานถูกทอดทิ้งให้อยู่กับญาติผู้ใหญ่ที่แก่ชรา เช่น ปู่ย่า ตายาย ส่งผลต่อการดูแลเอาใจใส่และการสนับสนุนผู้เรียนด้านการศึกษา
๔. จุดเด่นระดับปฐมวัย
ด้านผู้เรียน
ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์
ด้านครู
ครูมีวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ด้านผู้บริหาร
ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการ มีการจัดองค์กร/โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา มีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๕. จุดเด่นระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)
ด้านผู้เรียน
ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
ด้านครู
ครูมีวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ด้านผู้บริหาร
ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการ มีการจัดองค์กร/โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา มีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
จุดควรพัฒนา
๑) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร โดยเฉพาะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
๒) ครูควรแสวงหาความรู้และเทคนิคใหม่ๆ รับฟังความคิดเห็น ใจกว้าง และยอมรับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
๒. ระบบข้อมูลสถานศึกษา
โรงเรียนวัดเขาขุนพนมมีนักเรียน จำนวน 532 คน
บุคลากรครู จำนวน 29 คน
นักการ จำนวน 2 คน
ในการบริหารจัดการศึกษาใช้หลักการมีส่วนร่วม คือ การร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติงาน ร่วมตรวจสอบ และร่วมกันปรับปรุงแก้ไขโดยอาศัยวงจรพัฒนาคุณภาพของเดมมิ่ง PDCA ภายใต้การมีทีมงานที่ดี มีความสามัคคี ประสานความร่วมมือกันเป็นอย่างดี และมีการจัดองค์กรและโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน มีการรับทราบโดยทั่วกัน ใช้แผนปฏิบัติราชการ ๓ ปี และแผนปฏิบัติงานประจำปีเป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน โดยกำหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนาไว้ การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(School – Based Management :SBM ) มีคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกันบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
๓. ระบบนวัตกรรมที่ข้าพเจ้าใช้ในการเรียนการสอนและนำมาใช้กับเรื่องที่อาจารย์สอนมี
ดังนี้
ข้าพเจ้ารับผิดชอบสอนสาระคณิตศาสตร์ ตามนโยบายของสพป.นศ.4 ให้นักเรียนศึกษาและจัดทำโครงงาน คนละ 1 เรื่อง ข้าพเจ้าได้จัดหาตัวอย่าง และวิธีการทำโครงงานเป็นสื่อในการสอน และนำสื่อไปแสดงหน้าบล๊อกให้นักเรียนได้ศึกษาและให้นักเรียนจัดทำโครงงานที่ตัวเองสนใจกลุ่มละ 1 เรื่อง เมื่อนักเรียนมีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองทำให้นักเรียนสามารถจดจำได้นาน และยังเป็นการเพิ่มการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้บล๊อกเป็นแหล่งเรียนรู้ทำให้เป็นที่สนใจอยากที่จะทำงานให้สำเร็จ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น